شرکت مهندسی ایرانا
  پرینت


  UPS های line interactive
  از 600VA تا توان 3KVA
   

  باطریهای سیلد اسید
   
   UPS های online double conversion
  از 1KCVA تا توان 20KVA


  کابینت باطری
  UPS های online double conversion
  از 10KVA تا 5MVA
  UPS های online double conversion
  modular از 10KVA تا 3MVA
  با قابلیت تحمل خرابی
  Powered by PARS DATA